Firmy ekologiczne wg. województw

dolnośląskiekujawsko-pomorskielubelskielubuskiełódzkiemałopolskiemazowieckieopolskiepodkarpackiepodlaskiepomorskieśląskieświętokrzyskiewarmińsko-mazurskiewielkopolskiezachodniopomorskie
Polecane firmy:
ekologia.pl eurokatalog.pl

Regulamin katalogu firm ekologicznych - ekokatalog.pl

TERMINOLOGIA

 • Ekokatalog.pl - katalog firm, instytucji z branży szeroko rozumianej ekologii i ochrony środowiska prowadzony przez LEADMET RECYKLING Sp. z o.o. Sp.k. ul. Josepha Conrada 30 01-922 Warszawa
  NIP 118-209-41-24 Regon 146851650.
 • Firma - osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisana do ewidencji działalności gospodarczej.
 • Wizytówka - płatna forma promocji Firmy
 • Wpis - nieodpłatna forma promocji Firmy
 • Konto użytkownika (Konto) - mechanizm wraz z obszarem pamięci, będący miejscem w zasobach Ekokatalog.pl i portalu Ekologia.pl dostępny poprzez logowanie i służący do:
  • kreacji
  • przechowywania
  • udostępniania
  określonej zawartości (zespołu informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących daną Firmę) innym użytkownikom Internetu w ramach Ekokatalog.pl. Zawartość przekazywana jest dobrowolnie i samodzielnie przez Firmę, która zobowiązuje się do zachowania poufności loginu i hasła do swojego Konta.
 • Prezentacja - wyświetlanie Wpisu lub Wizytówki na stronach Ekokatalog.pl
 • Użytkownik - każda osoba nie będąca Firmą, która w jakikolwiek sposób korzysta z Ekokatalog.pl. W szczególności dotyczy to wyszukiwania, przeglądania.

CZĘŚĆ I. Zapisy dotyczące Firm

ZASADY ZAMIESZCZANIA WPISÓW

 1. Regulamin określa zasady zamieszczania przez Firmy w katalogu Ekokatalog.pl informacji o prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.
  1. Zarejestrowanie Firmy w katalogu polega na utworzeniu konta za pomocą formularza znajdującego się pod adresem http://www.ekokatalog.pl/dodaj_firme/. Utworzenie konta jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i skutkuje zawarciem umowy z LEADMET RECYKLING na zasadach opisanych w Regulaminie. W przypadku zmiany pakietu z bezpłatnego Wpisu na Wizytówkę postanowienia Regulaminu i umowa pomiędzy LEADMET RECYKLING a Firmą zachowują moc bez konieczności ponownego potwierdzenia lub innej formy akceptacji Regulaminu.
  2. Akceptując niniejszy Regulamin osoba zgłaszająca firmę oświadcza, że jest upoważniona do jej reprezentowania.
  1. Dane adresowe, osobowe i inne przez cały okres korzystania z usług Ekokatalog.pl powinny być na bieżąco aktualizowane, przy czym aktualizacja leży w gestii Firmy.
  2. Aktualizacji danych dokonuje przedstawiciel Firmy po zalogowaniu się na konto.
  1. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich elementów graficznych, rozwiązań technicznych i innych elementów katalogu jak kod HTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript, przysługują firmie LEADMET RECYKLING.
  2. Postanowienie punktu 4a zachowuje prawa autorskie Firm do danych wprowadzonych do bazy katalogu Ekokatalog.pl.
  1. Materiały przekazane przez Firmę do publikacji stanowią jej własność i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się kopiowania, powielania, udostępniania przez osoby trzecie bez pisemnej zgody Firmy. Firma zgadza się na publikację materiałów wyświetlanych w katalogu Ekokatalog.pl i na stronach partnerskich Ekokatalog.pl, przy czym publikacja na stronach partnerskich nie obciąża Firmy żadnymi dodatkowymi kosztami.
  2. Firma oświadcza, że wszelkie wprowadzone przez nią do Ekokatalog.pl dane nie naruszają praw osób trzecich. W sytuacji wystąpienia przez osobę trzecią z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko LEADMET RECYKLING związanymi z bezprawnym charakterem tych danych, Firma zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów, jakie LEADMET RECYKLING poniósł w związku z wytoczonymi roszczeniami.
  3. Akceptując Regulamin Firma wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, oraz wykorzystywanie jej danych w celach marketingowych przez LEADMET RECYKLING, w tym na ich udostępnianie partnerom handlowym. Jednocześnie Firma oświadcza, że została poinformowana o możliwości wglądu do swoich danych oraz ich edycji.
 2. Firma wyraża zgodę na edycję przez redakcję Ekokatalog.pl materiałów i danych wprowadzonych przez nią do katalogu, a w szczególności zmiany rozmiaru lub wagi plików graficznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wyświetlania oferty i funkcjonowania katalogu Ekokatalog.pl.
 3. Teksty umieszczane w Ekokatalog.pl powinny być napisane w języku polskim i poprawne pod względem ortograficznym, gramatycznym i stylistycznym. Redakcja Ekokatalog.pl nie zapoznaje się z treścią płatnych wizytówek natomiast treść wpisu ukazuje się po akceptacji redakcji Ekokatalog.pl. Redakcja katalogu Ekokatlog.pl zastrzega sobie prawo do edycji lub usunięcia wizytówek lub wpisów niespełniających wymogów zawartych w niniejszym punkcie Regulaminu.
 4. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem przez Firmę zgody na prezentację jej danych i znaków graficznych oraz wprowadzonych przez nią treści na łamach katalogu Ekokatalog.pl, a także w katalogach i serwisach branżowych oraz na stronach partnerskich LEADMET RECYKLING.
 5. Firma wyraża zgodę na umieszczanie przez LEADMET RECYKLING w dowolnym miejscu katalogu wszelkiego rodzaju ogłoszeń, reklam oraz informacji dotyczących produktów lub usług podmiotów współpracujących z LEADMET RECYKLING. Prezentacje w pakiecie Biznes i VIP są wolne od reklam innych firm, natomiast w pakiecie Standard reklamy będą zamieszczane przez dział marketingu katalogu Ekokatalog.pl. Z tytułu zamieszczania reklam w pakiecie Standard Firmom nie przysługuje żadna gratyfikacja finansowa.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  1. Rejestracja w Ekokatalog.pl oznacza przyjęcie odpowiedzialności za treści zawarte we wpisie lub wizytówce, w szczególności za prawdziwość danych, rzetelność treści ogłoszeń, a także zgodność z obowiązującym prawem, zwyczajami i normami moralnymi oraz niniejszym Regulaminem.
  2. Wszelkie informacje dotyczące produktów lub usług zamieszczane w katalogu, a w szczególności dane dotyczące pochodzenia towaru, producenta, powinny być kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać klientów w błąd.
  3. W sytuacji, gdy LEADMET RECYKLING Sp. z o.o. Sp.k. uzyska informację o naruszeniu przez Firmę postanowień Regulaminu, LEADMET RECYKLING Sp. z o.o. Sp.k. upoważniony jest w każdym czasie do usunięcia wpisu lub wizytówki, a Firmie nie przysługuje zwrot poniesionych wydatków ani odrębne odszkodowanie.
 1. Zabrania się dodawania Firmy do nieodpowiedniego działu katalogu niezwiązanego z profilem jej działalności. LEADMET RECYKLING zastrzega sobie prawo, bez żadnych roszczeń odszkodowawczych po stronie LEADMET RECYKLING edycji lub usunięcia wpisu lub prezentacji zamieszczonych w innych działach lub kategoriach, niż wynika to z ich treści lub profilu działalności firmy.
 2. Zabrania się wypełniania pól tekstowych treściami do tego nieprzeznaczonymi oraz zamieszczania plików graficznych niemających bezpośredniego związku z Firmą i jej ofertą pod rygorem usunięcia wpisu lub prezentacji z katalogu bez konieczności uprzedniego poinformowania o tym Firmy.
 3. Zabrania się zamieszczania przez Firmę adresów www i odnośników prowadzących do stron internetowych niebędących serwisami LEADMET RECYKLING Sp. z o.o. Sp.k. lub Firmy. W przypadku wystąpienia opisanej sytuacji LEADMET RECYKLING zastrzega sobie prawo do edycji lub usunięcia wpisu lub wizytówki bez konieczności wcześniejszego poinformowania o tym Firmy.
 4. LEADMET RECYKLING nie ponosi odpowiedzialności za przypisanie produktom bądź usługom znaków ekologicznych. Aktualność posiadanych certyfikatów weryfikowana jest przez Firmę dokonującą wpisu. Wszelkie wątpliwości dotyczące aktualności podłączonych do produktów/usług znaków należy kierować do przedstawiciela Firmy.
 5. LEADMET RECYKLING nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Firmy za sytuacje związane z naruszeniem jej praw przez podmioty trzecie, wykorzystywanie ich w całości lub części przez osoby trzecie w celach komercyjnych, a także za podszywanie się pod Firmę przez podmioty trzecie. Wszelkie wynikłe sprawy, o których mowa z zdaniu poprzedzającym rozstrzygane będą bez udziału LEADMET RECYKLING.
 6. LEADMET RECYKLING nie ponosi odpowiedzialności za cenę, jakość oraz bezpieczeństwo usług i towarów oferowanych przez Firmę i przedstawianych na stronach niniejszego katalogu. W szczególności dotyczy to odmowy dostarczenia Użytkownikowi towaru i odmowy wykonania usług prezentowanych na stronach katalogu.
 7. LEADMET RECYKLING nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych pomiędzy Firmą a jej klientami. Wszelkie nieporozumienia Firmy rozwiązują między sobą bez angażowania LEADMET RECYKLING w jakiekolwiek czynności prawne związane ze sporami.
 8. LEADMET RECYKLING nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do katalogu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji Firmie nie przysługuje zwrot poniesionych nakładów ani odrębne odszkodowanie.
 9. Zabrania się jakichkolwiek działań potencjalnie lub faktycznie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie portalu. W szczególności dotyczy to faktycznego lub potencjalnego działania na szkodę LEADMET RECYKLING, w tym negatywnego wpływu na wizerunek lub dobre imię LEADMET RECYKLING. Postępowanie opisane powyżej skutkować będzie podjęciem odpowiednich kroków mających na celu naprawienie szkody i egzekucję zadośćuczynienia.
 10. Naruszenie Regulaminu obejmuje także próby obejścia zawartych w nim zapisów. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do LEADMET RECYKLING.

REJESTRACJA FIRM W KATALOGU

 1. Dodanie Firmy do Ekokatalog.pl następuje poprzez wybranie:
  1. Jednego z 3 dostępnych płatnych pakietów:
   • Wizytówka Standard
   • Wizytówka Biznes
   • Wizytówka VIP
 2. Firma uprawniona jest do zmiany pakietu. Można tego dokonać poprzez:
  • strony internetowe pod adresem http://www.ekokatalog.pl/ za pomocą mechanizmów dostępnych po zalogowaniu się na uprzednio utworzone konto Firmy na katalogu Ekokatalog.pl.
  • kontakt telefoniczny z konsultantem na skutek złożonego konsultantowi oświadczenia woli o zmianie pakietu.
  1. Szczegółowy opis funkcji i cen pakietów zamieszczony jest pod adresem:
   http://www.ekokatalog.pl/Porownanie-pakietow/
  2. Opis wybranej przez Firmę opcji i jej cena są integralną częścią niniejszego Regulaminu.
  3. LEADMET RECYKLING dopuszcza możliwość zmiany funkcji poszczególnych pakietów oraz ich cen poprzez podanie ich do wiadomości na stronach Ekokatalog.pl.
 3. Po zakończeniu rejestracji i zakończeniu procedury wyboru płatnego pakietu Firma zobowiązana jest do dokonania płatności określonej w cenniku i dotyczącej wybranego pakietu. Firma ma prawo wyboru pomiędzy rocznym, półrocznym, kwartalnym okresem rozliczeniowym o ile są one dostępne w ofercie danego pakietu. Bezpłatny Wpis wyświetlony zostanie po weryfikacji i zatwierdzeniu danych przez administratora Ekokatalog.pl.
 4. Świadczenie usługi w postaci Wizytówek: Pakietów Standard, Biznes oraz VIP jest zamawiane na okres 12 miesięcy. Firma zobowiązuje się do terminowego uiszczania należności za korzystanie z Wizytówki. Płatności za korzystanie z Wizytówki będą dokonywane z góry w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia pierwszego okresu rozliczeniowego oraz w terminie 14 dni do dnia rozpoczęcia kolejnego okresu rozliczeniowego.
 5. Okres obowiązywania płatnych pakietów biegnie od dnia podpisania przez Firmę zamówienia w formie pisemnej z konsultantem z działu sprzedaży firmy LEADMET RECYKLING albo na skutek wypełnienia zamówienia w postaci elektronicznej złożonego za pośrednictwem strony internetowej katalogu Ekokatalog.pl. Firma, zmieniając pakiet na jedną z Wizytówek zobowiązuje się do zapłaty ceny podanej w ofercie Ekokatalogu.pl zgodnie z terminami opisanymi w punkcie 5 części niniejszego Regulaminu.
 6. Po zarejestrowaniu Wizytówki lub dokonania zmiany Firma otrzymuje dostęp do wszystkich opcji przypisanej danej Wizytówce.
 7. Firmie LEADMET RECYKLING przysługuje prawo odstąpienia od umowy w zakresie Prezentacji w przypadku nie uiszczenia przez Firmę należności w terminie, o której mowa w punkcie 5 części Rejestracja Firm w Katalogu niniejszego Regulaminu, za pierwszy okres rozliczeniowy.
  Wypowiedzenie następuje poprzez oświadczenie złożone w formie elektronicznej przesłane na adres email, faxem lub pocztą na adres Firmy wskazany w formularzu rejestracyjnym. Niezależnie od uprawnienia do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym LEADMET RECYKLING jest uprawniony w przypadku nie uiszczenia należności w terminie przekraczającym 30 dni kalendarzowych od dnia jej wymagalności określonej w pkt 5 części Rejestracja Firmy w Katalogu Regulaminu do zawieszenia Wizytówki. Firma nie może w tym czasie zmienić pakietu ani korzystać z innych usług oferowanych przez firmę LEADMET RECYKLING.
  Czas zawieszenia funkcjonalności Prezentacji, zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, traktowany jest jako wykonywanie usługi Prezentacji i powoduje wymagalność wynagrodzenia za wykonywanie usługi Prezentacji do czasu rozwiązania umowy w zakresie Prezentacji. Firmie nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia o naprawienie szkody w stosunku do LEADMET RECYKLING w przypadku skorzystania przez LEADMET RECYKLING z uprawnień opisanych w niniejszym punkcie.
 8. Niezależnie od uprawnienia do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym w przypadku nie uiszczenia przez Firmę należności za wybraną Wizytówkę, gdy opó»nienie w zapłacie wynosi co najmniej 14 dni LEADMET RECYKLING uprawniony jest do wezwania Firmy w formie pisemnej do zapłaty zaległości. W przypadku wystosowania wezwania do zapłaty Firmę obciążają koszty administracyjne ("opłata administracyjna") związane z wystosowaniem wezwania każdorazowo w wysokości 10 zł (dziesięciu złotych).
  W przypadku braku zapłaty zaległości finansowych w terminie określonym w wezwaniu ostatecznym do zapłaty, LEADMET RECYKLING może przekazać sprawę odzyskania wierzytelności firmie windykacyjnej.
  W wypadku powstania okoliczności opisanych w zdaniu poprzednim, Firma wyraża zgodę na przekazanie danych Firmy oraz innych informacji niezbędnych do skutecznej egzekucji należności. Firma zostanie poinformowana osobnym pismem o fakcie przekazania zaległości finansowych oraz danych Firmy firmie windykacyjnej, które należy również traktować jako wezwanie do zapłaty podlegające opłacie administracyjnej.
 9. Firmie przysługuje 30 dniowy okres wypowiedzenia, ze skutkiem po ustaniu umowy (12 miesięcy biegnącego od daty podpisania). Wypowiedzenie będzie skutkowało przywróceniem bezpłatnego Wpisu w miejsce dotychczasowej Wizytówki Firmy po zakończeniu obowiązywania umowy.
 10. Wypowiedzenie, o którym mowa w pkt 10 Regulaminu odbywa się za pomocą poczty elektronicznej, poprzez wysłanie wiadomości na adres reklama@ekokatalog.pl i dla swej skuteczności wymaga potwierdzenia otrzymania wypowiedzenia przez firmę LEADMET RECYKLING przesłanego za pomocą poczty elektronicznej.
  W przypadku nie otrzymania przez Firmę potwierdzenia dostarczenia wiadomości w terminie 2 dni od dnia wysłania wiadomości pocztą elektroniczną rezygnację należy złożyć za pomocą faksu na numer (022) 398 88 22.
 11. W przypadku zmiany wykupionego przez Firmę pakietu na wyższy umowa podpisana na niższy pakiet przestaje obowiązywać, a od dnia zmiany pakietu zaczyna obowiązywać nowa 12 miesięczna umowa. Firma ma obowiązek dopłaty należnej firmie LEADMET RECYKLING kwoty stanowiącej cenę nowo wybranego pakietu. LEADMET RECYKLING uwzględni w wystawionej fakturze wysokość dopłaty za okres w którym Firma korzystała z tańszego pakietu.
  Zmiana pakietu wyższego na niższy w trakcie obowiązywania umowy nie jest możliwa.
 12. LEADMET RECYKLING zastrzega sobie prawo do prowadzenia różnego rodzaju akcji promocyjnych oraz zmian cen pakietów i udzielania rabatów.
 13. Ceny podane w cenniku katalogu Ekokatalog.pl są cenami nie uwzględniającymi podatku VAT.
 14. LEADMET RECYKLING nie gwarantuje stałych lub najwyższych pozycji wpisu lub prezentacji w katalogu, wewnętrznych wynikach wyszukiwania oraz wyszukiwarkach internetowych przez cały czas obowiązywania pakietu.

REKLAMACJE

 1. Reklamacje mogą być składane wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą poczty elektronicznej (reklama@ekokatalog.pl)
 2. Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni roboczych i biegnie z chwilą otrzymania zgłoszenia przez firmę LEADMET RECYKLING. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu. W sytuacji, o której mowa Firma zostanie poinformowana drogą elektroniczną.
 3. LEADMET RECYKLING nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie kont pocztowych Firmy. Firma zobowiązana jest do posługiwania się prawidłowym i aktualnym adresem email w trakcie korespondencji z katalogiem Ekokatalog.pl.

CZĘŚĆ II. Zapisy dotyczące Użytkowników

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z EKOKATALOG.PL

 1. Zgodnie z niniejszym Regulaminem przeglądanie oraz wyszukiwanie firm i usług w portalu ekokatalog.pl są bezpłatne.
 2. Prawa majątkowe do wszelkich elementów graficznych, rozwiązań technicznych i innych elementów portalu jak kod HTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript, przysługują firmie LEADMET RECYKLING.
  Przekazane przez Firmę materiały do publikacji stanowią jej własność i podlegają ochronie prawnej. Firma udziela portalowi ekokatalog.pl zgody na publikację tych materiałów na stronach ekokatalog.pl oraz w serwisach partnerskich. Zabrania się natomiast udostępniania tych materiałów osobom trzecim, kopiowania, powielania oraz wykorzystywania w celach innych niż informacyjne i na własny użytek bez uprzedniej zgody Firmy.
 3. Użytkownik ma prawo kontaktu z Ekokatalog.pl poprzez formularz kontaktowy / adres email umieszczony na stronie.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. LEADMET RECYKLING nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone przez Firmę w jej wizytówce i prezentacji.
 2. LEADMET RECYKLING nie ponosi odpowiedzialności za cenę, jakość oraz bezpieczeństwo usług i towarów oferowanych przez Firmę i przedstawianych na stronach niniejszego katalogu. W szczególności dotyczy to odmowy dostarczenia Użytkownikowi towaru i odmowy wykonania usług prezentowanych na stronach katalogu.
 3. LEADMET RECYKLING nie jest stroną w transakcjach pomiędzy Użytkownikami i Firmami. Jakiekolwiek czynności prawne związane ze sporami odbywają się bez udziału Ekokatalog.pl i powinny być rozstrzygane pomiędzy Użytkownikiem a Firmą.
 4. LEADMET RECYKLING nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie kont pocztowych Użytkowników. Użytkownicy zobowiązani są do posługiwania się prawidłowym i aktualnym adresem e-mail w trakcie korespondencji z Ekokatalog.pl.
 5. LEADMET RECYKLING nie ponosi odpowiedzialności za przypisanie produktom bąd» usługom znaków ekologicznych. Aktualność posiadanych certyfikatów weryfikowana jest przez Firmę dokonującą wpisu. Wszelkie wątpliwości dotyczące aktualności podłączonych do produktów/usług znaków należy kierować do przedstawiciela Firmy.
 6. Zabrania się jakichkolwiek działań potencjalnie lub faktycznie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie portalu. W szczególności dotyczy to faktycznego lub potencjalnego działania na szkodę LEADMET RECYKLING, w tym negatywnego wpływu na wizerunek lub dobre imię LEADMET RECYKLING. Postępowanie opisane powyżej skutkować będzie podjęciem odpowiednich kroków mających na celu naprawienie szkody i egzekucję zadośćuczynienia.
 7. Użytkownik korzystający z portalu Ekokatalog.pl zobowiązuje się nie pobierać i nie przetwarzać w całości lub w części danych zawartych na stronach katalogu.
 8. Naruszenie Regulaminu obejmuje także próby obejścia zawartych w nim zapisów. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do LEADMET RECYKLING.

Część III. ZAPISY KOŃCOWE

 1. W przypadku ewentualnych sporów pomiędzy Firmą lub Użytkownikiem a firmą LEADMET RECYKLING zastosowanie mają krajowe przepisy prawa polskiego, a wszelkie powództwa wytaczane powinny być przed właściwy miejscowo i rzeczowo sąd z uwagi na siedzibę firmy LEADMET RECYKLING. Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniony przez właściciela katalogu w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania go na stronie internetowej katalogu i udostępnienia Firmie w taki sposób, aby mogła ona wzorzec ten przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności.
 2. Niezależnie od niniejszego Regulaminu Firma LEADMET RECYKLING może wprowadzać na postawie osobnych regulaminów promocje, akcje marketingowe itp. Wprowadzania osobnych regulaminów nie jest zmianą niniejszego Regulaminu, chyba że wynika to z regulaminów promocji.
 3. Firma oświadcza, iż zapoznała się z Regulaminem i akceptuje go w całości.
 4. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go w całości.
 5. Właściciel oraz Administratorzy dołożą wszelkich starań, aby katalog Ekokatalog.pl oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za:
  1. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Ekokatalog.pl;
  2. problemy w funkcjonowaniu katalogu Ekokatalog.pl, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Administratorzy ani Właściciel przy zachowaniu należytej staranności nie byli w stanie przewidzieć lub którym nie mogli zapobiec
  3. niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu korzystanie z Ekokatalog.pl przez Użytkowników;
  4. skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie informacji udostępnionych przez Użytkowników Ekokatalog.pl;
  5. przerwy w funkcjonowaniu Portalu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Administratorów i Właściciela Portalu;
  6. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Administratorów i Właściciela Ekokatalog.pl.
PARTNERZY SERWISU
EcoStylePALECZNY Robert Palecznyekologia.pl
Podziel się:    Facebook  Google+